Barion Pixel

Koronavírus tájékoztató

 

Kedves Vásárlóink!

AJÁNDÉKKÜLDŐ SZOLGÁLATUNK, A HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOK FOKOZOTT BETARTÁSA MELLETT, JELENLEG ZAVARTALANUL ÜZEMEL.

Ugyanakkor sajnos kiszámíthatatlan, hogy a járványnak lesz-e hatása a mi-, vagy beszállítóink működésére, és lesz-e csúszás a csomagok kézbesítésében az egyeztett dátumhoz képest. 

Kérjük figyelmesen tanulmányozd vis maior szabályzatunkat és megrendelésed ennek ismeretében add le. 

 

Vis maior:  

 Köztudott, hogy a Covid-19 fertőzés világjárvány, amely terjedése és intenzitása előre nem látható körülményeket okoz (vis maior), konkrét következményei nem láthatók előre, azonban az előre tudható, hogy a járvány megfékezésére tett közegészségügyi, járványügyi, közigazgatási és egyéb hatósági intézkedések megváltoztatják, megnehezítik a gazdasági feltételeket, így a vállalt kötelezettségek teljesítését módosíthatják, késleltethetik, vagy megakadályozhatják.

 A fenti körülmények miatt 2020. március 11-ét követően a felek a vis maior helyzet ismeretében kötnek szerződést oly módon, hogy nem vitathatóan tudomásul bírnak a koronavírus létezéséről, annak a mindennapi életre, a gazdasági életre gyakorolt negatív hatásairól, vagyis annak kockázatát kifejezetten vállalják.

Mindkét felet terheli a kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség.

Amennyiben a szerződés megkötését követően bármely olyan, a Covid-19 el összefüggő vis maior esemény következik be, amely közvetlenül vagy közvetve kihat a szerződésben foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítésére, az alábbi rendelkezések irányadók:

-        az Eladó haladéktalanul értesíti a megrendelőt a vis maior eseményről, annak mibenlétéről, előre látható, illetőleg várható időtartamáról,

 -        egyeztet a Megrendelővel azokról a teljesítést akadályozó elhárítási és kárenyhítési lehetőségekről, amely intézkedések az adott körülmények között kereskedelmileg ésszerűek, tőle elvárhatók és arányosak, a teljes, vagy részleges teljesítés érdekében és – a kölcsönös kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség figyelembe vételével - megállapodnak az új feltételekről. Megrendelő az Eladó által felajánlott, szerződéses határidő előtti teljesítést nem jogosult visszautasítani,

-        amennyiben a vis maior körülmény az elvárható intézkedések ellenére sem teszi lehetővé a szerződésben foglalt kötelezettségek időleges teljesítését, a teljesítés szünetel, a teljesítési határidők a vis maior esemény időtartamával arányosan meghosszabbodnak, a szerződéses kötelezettségek újraindulnak. Amennyiben a vis maior esemény befolyásolja a termékek szállítási határidejét, Eladó - a vis maior esemény megszűnését követően - új szállítási időpontot (póthatáridőt) határoz meg. Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 -        amennyiben a Megrendelő a szerződés megkötését követően vis maior eseményre tekintettel eláll a szerződéstől és az elállás időpontjáig az egyedi, illetőleg nagy mennyiségű vagy értékű termék szállításának teljesítéshez szükséges árut az Eladó részben, vagy egészben berendelte, Eladó az erre eső, már megfizetett szolgáltatási díjat nem fizeti vissza, illetőleg a Megrendelő köteles azt megfizetni azzal, hogy Eladó a termékeket a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel nem tartozik.

-        amennyiben a teljesítés vis maior esemény miatt lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, a felek kötelesek egymással elszámolni az esetleges addigi kölcsönös teljesítések értékével. Amennyiben a megszűnés időpontjáig az egyedi, illetőleg nagy mennyiségű vagy értékű termék szállításának teljesítéshez szükséges árut az Eladó részben, vagy egészben berendelte, az erre eső, már megfizetett szolgáltatási díjat nem fizeti vissza, illetőleg a Megrendelő köteles azt megfizetni azzal, hogy a termékeket a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel nem tartozik.